เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ร.ต.อ.ถาวร เรืองรักษ์ ประธานกรรมการ, คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47, และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17.1
17.2
17.3
18
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2